LEXONI KUSHTET E PËRDORIMIT (“MARRËVESHJA”) PARA PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TË MOBI PROMO (“MOBIPROMO”, “NE”, “E JONA”). DUKE VIZITUAR WEB FAQEN OSE DUKE PËRDORUR SHËRBIMET TONA NË ÇFARËDO FORME, JU PAJTOHENI ME KUSHTET E KËSAJ MARRËVESHJEJE. Nëse nuk pajtoheni me kushtet e kësaj marrëveshjeje, ju nuk keni të drejtë të përdorni web faqen apo shërbimet tona. PËRDORIMI I SHËRBIMEVE TË MOBI PROMO ËSHTË EKSKLUZIVISHTME PËLQIMIN TUAJ.

PËRSHKRIMI I SHËRBIMEVE (REKLAMUESIT) Shërbimet e ofruara nga MobiPromo (“Shërbimet”) janë krijimi i reklamave, fushatat reklamuese, vendosja e vegëzave, selektimi i kategorisë së publikuesve, përcjellja e fushatës reklamuese dhe analiza e fushatës nëpërmjet pultit tënd të raporteve të Reklamuesit. “Shërbimet” ua mundësojnë juve, si klient, të shpërndani një link me klientët tuaj nëpërmjet web faqeve të Partnerëve (Publikuesve). “Shërbimet ” e ofruara nga MobiPromo, do t’ju lejojnë të zgjidhni formatin e reklamës, metodën e pagesës dhe orarin e reklamimit, varësisht nga plani  dhe buxheti juaj i marketingut

 

ÇASJA NË SHËRBIME (PUBLIKUESIT)
“Shërbimet” së bashku me web faqen www.mobi-promo.com, emrin e Domain-it dhe të gjitha faqet e ndërlidhura, karakteristikat, përmbajtja ose shërbimet e aplikacionit të ofruara nga MobiPromo, janë në pronësi të MobiPromo. Web faqja, shërbimet dhe përmbajtja e tyre mund të përdoren  në përputhje me kushtet e kësaj marrëveshjeje. Të gjitha materialet e publikuara në web faqe ose shërbimet, duke përfshirë por jo kufizuar në tekst, grafika, artikuj, fotografi, ilustrime (gjithashtu të njohura si  “Përmbajtje e reklamës mobile “) janë në pronësi e të drejtë të autorit
MOBIPROMO. MobiPromo me anë të kësaj marrëveshje ju jep një licencë jo-ekskluzive për të kopjuar dhe instaluar disa kode të MobiPromo në web faqen që e posedoni, me qëllim të vetëm të përdorimit të  “Shërbimeve” të MobiPromo dhe programit të Partnerëve. MobiPromo mund të ndryshojë, suspendoj ose t’i ndërprej ‘Shërbimet’ në çdo kohë, duke përfshirë disponushmërinë e ndonjë funksioni, database ose çasje në përmbajtje. MobiPromo mund gjithashtu të vendos kufizime në veçori dhe shërbime të caktuara ose mund të kufizoj dhe ndaloj çasjen në Shërbime të caktuara pa njoftim paraprak.

OBLIGIMET E PUBLIKUESIT
Ju, si një Partner (PUBLIKUES), pranoni se: (I) keni një detyrim ligjor për të lidhur një marrëveshje; (II) i gjithë informacioni i regjistrimit që ju paraqisni është i saktë dhe i vërtetë; dhe (III) ju merrni përsipër përgjegjësinë e plotë për aksesin dhe përdorimin e Shërbimeve.

Si një Reklamues ju pranoni të keni të drejtën të përdorni, kopjoni, riprodhoni, modifikoni, përktheni, botoni, transmetoni, shpërndani, shfaqni ose përdorni ndryshe për ndonjë qëllim licencat e Klientit, markat tregtare ose të drejtat e tjera të pronarit. Ju gjithashtu merrni përsipër të mos postoni ndonjë përmbajtje: (I) pa miratimin paraprak me shkrim të mbajtësve përkatës të të drejtave, dhe (II) në asnjë mënyrë të shkelni të drejtat e ndonjë pale të tretë.

KUFIZIMET (REKLAMUESIT)
Ju jeni përgjegjës për të gjithë aktivitetin tuaj në lidhje me Shërbimet. Çdo veprimtari mashtruese, fyese ose ndryshe e paligjshme mund të përbëjë arsye për përfundimin e të drejtës suaj të hyrjes dhe përdorimit të Shërbimeve MobiPromo. Ju nuk mund të postoni ose transmetoni ndonjë komunikim ose ftesë të krijuar ose synuar të merrni një fjalëkalim, llogari ose informacion privat nga ndonjë përdorues tjetër i Shërbimeve. Përdorimi juaj i Shërbimeve të Shkeljes së Sigurisë në çdo rrjet kompjuterik, fjalëkalime ose fjalëkalime për të kriptuar, transmetuar ose ruajtur materiale të paligjshme (përfshirë materialin që mund të konsiderohet si një kërcënim), ose të përfshiheni në ndonjë veprimtari të paligjshme është e ndaluar shprehimisht. Përgjegjësia Ju pranoni që e gjithë Përmbajtja e MobiPromo dhe Përmbajtja juaj (së bashku, “Përmbajtja”) që shpërndani përmes përdorimit të Shërbimeve është në rrezikun tuaj dhe Ju do të jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim ose humbje të ndonjë pale që rrjedh prej saj. Në asnjë rrethanë, MobiPromo nuk do të jetë përgjegjës në asnjë mënyrë për çdo Përmbajtje, duke përfshirë por pa u kufizuar në ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë Përmbajtje, përfshirë raportet e gjeneruara nga Shërbimet, ose ndonjë humbje ose dëm të çfarëdo lloji si përdorimi ose postimi i çdo përmbajtje të postuar në MobiPromo. Ju, dhe jo MobiPromo, jeni përgjegjës vetëm për të gjithë përmbajtjen, përfshirë email-et që dërgoni, postimet ose shpëndarjet e ndryshme.

POLITIKA E PRIVATËSISË
Për informacione lidhur me politikës së privatësisë së  MobiPromo dhe trajtimin e informative personale, ju lutem shikoni Politikën e Privatësisë në  vegëzën www.mobi-promo.com/privacy. Pranimi i kësaj Marrëveshjeje nënkupton edhe pranimin dhe pajtueshmërinë me Politikën e Privatësisë.

 REGJISTRIMI DHE SIGURIA
Kushti për përdorimin e Shërbimeve është regjistrimi juaj në MobiPromo dhe vendosja e një fjalëkalimi dhe emri të përdoruesit (“ID-ja e përdoruesit”). Ju merrni përsipër të siguroni MobiPromo me informacion të saktë, të plotë dhe të azhurnuar të regjistrimit, përndryshe, kjo do të jetë shkelje e kësaj Marrëveshjeje, e cila mund të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të Llogarisë suaj MobiPromo. Ju nuk mund të (I) zgjidhni ose përdorni emrin e ID-së së përdoruesit të një personi tjetër me qëllim të imitimit të atij personi, ose (II) të përdorni si emër përdoruesi që i nënshtrohet ndonjë të drejte të ndonjë personi tjetër përveç jush pa autorizimin e duhur. Në të dy rastet, MobiPromo rezervon të drejtën të refuzojë regjistrimin.

PAVARËSIA
Ju pranoni që do të mbroni MobiPromo, themeluesit, menaxherët, filialet, anëtarët e saj dhe punonjësit pa kufizim të ndonjë dëmi, detyrimi, kostoje dhe pagese të avokatit, nga çdo pretendim nga ndonjë palë e tretë për ndonjë aktivitet që rezulton nga qasja juaj dhe përdorimi i Shërbimet MobiPromo.TARIFAT DHE PAGESAT
MobiPromo rezervon të drejtën të kërkojë pagesa të tarifave për Shërbimet tuaja, dhe ju pranoni të paguani detyrimet tuaja siç përshkruhen në Web faqe në varësi të Shërbimeve që keni zgjedhur. MobiPromo rezervon të drejtën të ndryshojë listën e saj të çmimeve dhe të prezantojë Shërbime dhe Shpenzime të reja në çdo kohë pas njoftimit për ju, të dërguara me email ose të postuara në Web faqe. Përdorimi juaj i Shërbimeve MobiPromo përbën pranimin tuaj të çmimeve dhe Shërbimeve të reja.

WEB FAQET E PALËVE TË TRETA
Shërbimet MobiPromo përmbajnë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta (“faqet e internetit të palëve të treta”) që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga MobiPromo. Qasja në faqet e internetit të palëve të treta është në rrezikun tuaj.

PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES
Kjo Marrëveshje do të mbetet në fuqi për sa kohë që përdorni Shërbimet. Ju mund të ndërpritni përdorimin e Shërbimeve MobiPromo në çdo kohë. MobiPromo mund të përfundojë ose pezullojë hyrjen tuaj në Shërbimet ose Anëtarësimin tuaj në çdo kohë, për ndonjë arsye dhe pa paralajmërim, gjë që mund të rezultojë në përfundimin dhe shkatërrimin e të gjithë informacionit në lidhje me Anëtarësimin tuaj. MobiPromo mund të përfundojë ose pezullojë hyrjen tuaj në Shërbimet menjëherë, pa njoftim, në rast të shkeljes së kushteve të kësaj Marrëveshjeje.

KONTAKTI
Nëse keni pyetje apo kërkesa lidhur me shërbimet e MobiPromo, ju mund të na kontaktoni në ks@mobi-promo.com.